Anasayfaİletişim
  
English
- 18 Mayıs 2009                                                               

   
» DAVUTOÐLU'NDAN AZERBAYCAN AÇIKLAMASI
» KARADENÝZ KIYISINDA KAFKASYA BAHARI
» ERMENÝSTAN'DAN MESAJ VAR: SINIRLARI AÇIN
» TÜRK -ERMENÝ ÝLÝÞKÝLERÝNÝ ABDULLAH GÜL DÜZELTECEK
» DÝASPORA ERMENÝ GÖRÜÞLERÝNÝ DESTEKLEYEN TÜRK AYDINLARINI ELEÞTÝRÝYOR
 
 
18 Mayıs 2009 -
Makaleler

GÜNEY KAFKASYA’DA ÝSTÝKRAR: TÜRKÝYE VE RUSYA’NIN ROLÜ

Oya EREN - 14 Ocak 2010 - Avrasya Ýncelemeleri Merkezi

Türkiye açýsýndan yeni yýlýn ilk dýþ politika ataðý olarak tanýmlanabilecek Erdoðan'ýn Rusya seyahati gerçekleþti. Ýki günlük ziyaretinde öncelikle sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve iþ adamlarýyla toplantý yapan Erdoðan, Rusya'daki yatýrýmlarla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Daha sonra Rusya Devlet Baþkaný Medvedev ve Baþbakan Putin'le görüþmeler yapan Erdoðan, bölgesel sorunlarýn ve Türkiye-Rusya iliþkilerinin ekonomik boyutuna aðýrlýk verilen toplantýlarda bulundu.


TÜRK-ERMENÝ ÝLÝÞKÝLERÝ AÇISINDAN BELÝRSÝZ HALKA: RUSYA FEDERASYONU’NUN ROLÜ

Aslan Yavuz ŞİR - 31 Aralık 2009 - Avrasya Ýncelemeleri Merkezi

10 Ekim 2009 tarihinde Türkiye ile Ermenistan arasýnda diplomatik iliþkilerin kurulmasý ve geliþtirilmesine dair iki protokolün imzalanmasý sürecinde Rusya’nýn oynadýðý rol ilgi çekicidir. Gerçekten de bölgesel çýkarlarý göz önüne alýndýðýnda, Aðustos 2008’de Gürcistan’a yönelik müdahalesi ile Rusya Federasyonu, Güney Kafkasya’da etkinliðini yitirme konusundaki hassasiyetini ve tavrýný tüm dünyaya açýk bir þekilde göstermiþti.


«  »


Tarihten Günümüze İstanbul Ermeni Patrikhanesi

Davut KILIÇ
Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası

Sedat LAÇİNER